Indhent 3 gratis advokat tilbud

06/28/2018

Når der ikke er hindringer for ægteskab, kan ægteskab indgås, hvilket sker ved en vielse. Vielsen kan ske som borgerlig vielse eller ved en kirkelig vielse, jævnfør Ægteskabsloven § 15. I øvrigt kan et borgerligt indgået ægteskab velsignes af en præst i folkekirken, jævnfør Ægteskabsloven § 15, stk. 2. Typisk vil et borgerligt indgået ægteskab formentlig også kunne velsignes eller på anden måde anerkendes i et andet trossamfund, som de pågældende eller en af dem tilhører. Dette spørgsmål afhænger imidlertid af det enkelte trossamfunds særlige regler. 

Få 3 gratis advokat tilbud - Billig advokat hjælp

Adgangen til borgerlig vielse står åben for alle, når der foreligger en prøvelsesattest, jævnfør Ægteskabsloven § 18. Efter Ægteskabsloven § 16, kan kirkelig vielse finde sted inden for folkekirken, når en af parterne tilhører denne. Tilsvarende kan vielse finde sted inden for de anerkendte trossamfund, når en af parterne tilhører det pågældende advokat trossamfund. For så vidt angår andre trossamfund kan vielse finde sted, når en af parterne er medlem af det pågældende tilbud samfund, hvis trossamfundet har præster, der af justitsministeren er bemyndiget til at foretage vielser. 

Med hjemmel i Ægteskabsloven § 22 kan der fastsættes regler om, at ansatte i udenrigstjenesten og danske præster kan foretage vielser i udlandet. Tilsvarende kan det ved overenskomst med fremmede stater bestemmes, at vielser, der er foretaget her i landet af det fremmede lands præster eller diplomatiske eller konsulære tjenestemænd, anerkendes her. Selve vielsen er en offentlig akt, der foretages af en myndighed eller advokat, der efter loven kan foretage vielser, jævnfør Ægteskabsloven 21. 

Indgåelsesbekendtgørelsen

En borgerlig vielse foretages af prøvelsesmyndigheden, jævnfør Ægteskabsloven §§ 18 og 13, dvs. kommunalbestyrelsens formand (borgmesteren), et magistratsmedlem eller en udvalgsformand i overensstemmelse med regleme i § 13. Det følger af § 18, stk. 2, at myndigheden kan bemyndige en eller flere personer til på sit ansvar at foretage vielsen. Det følger af indgåelsesbekendtgørelsens § 12, sidste punktum, at medlemmer af kommunalbestyrelsen eller ansatte i tilbud kommunens administration kan bemyndiges dertil. Der kan altså ikke være tale om tidligere ansatte eller tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

I sagen TFA 1998457 var vielsen, der var foretaget i en kommune af viceborgmesteren i en anden kommune, ugyldig, men blev efter anmodning efterfølgende godkendt af Civilretsdirektoratet. Begge parter skal være fysisk til stede ved vielsen, der skal foregå for to vidner, jævnfør Ægteskabsloven 20. Ægteskab kan altså ikke indgås ved stedfortræder. Parterne skal på spørgsmål fra vielsesmyndigheden erklære at ville gifte sig med hinanden, hvorefter vielsesmyndigheden erklærer dem for tilbud på advokathjælp ægtefæller. l øvrigt kan ritualerne variere i forskellige trossamfund. Da erklæringen kan have vidtrækkende konsekvenser, skal vedkommende selvsagt forstå, hvad den går ud på. Vedkommende må derfor ikke savne evnen til at handle tilbud fomuftsmæssigt.